යුරෝපය රටවලට අපනයනය හයිඩ්රොලික් හෝස්

Hello, come to consult our products !

HYRUBBERS හයිඩ්රොලික් හෝස්: 1SN, 2SN, 1SC, 2SC, 4SP හා 4SH යුරෝපයේ රටවල් පවත්වන ලදී.
ද්රව හෝස් අපගේ හැඟීම ඇතිකරවන විසින් නිෂ්පාදනය කර අවසන් කරන ලදී. අපගේ විවිධ දෙපාර්තමේන්තුවල කාලය තුළ ද්රව හෝස් නිෂ්පාදනය සම්පූර්ණ කිරීමට එකට වැඩ කරනවා.
ද්රව නළ බව ගොඩක් ආඩම්බර වන යුරෝපයේ වෙළෙඳපොළ විසින් සහතික කර ඇත.
HYRUBBERS යුරෝපය පාරිභෝගිකයන් කාලයක් තුළ උසස් තත්ත්වයේ වතුර නළ ලබා තහවුරු කිරීම සඳහා වඩා හොඳ කරනු ඇත.
ඔබට ස්තුතියි.

හයිඩ්රොලික් පුටුව භාරදීම
බර රුවනයකි HYRUBBERS
පැකේජය

Post time: May-29-2019